Voor sommige onderdelen van de Medische Basisopleiding Propedeuse is het mogelijk om vrijstellingen aan te vragen. Dat kan zijn wanneer je in het bezit bent van een diploma of certificaat. Het onderdeel waarvoor vrijstelling aangevraagd wordt, dient wel in scholingsuren en ECTS aangetoond worden en wel schriftelijk ondersteund door een bewijs c.q. curriculum van de genoten opleiding. Tevens dient de instelling waar het genoten onderwijs verkregen is, door een onafhankelijke instantie geaccrediteerd te zijn, zoals NVAO, CPION, ISO, etc.

De Medische Basisopleiding Propedeuse is gehouden aan de eisen, zoals deze zijn geformuleerd door PLATO (Platform Opleiding Onderwijs en Organisatie, van de Universiteit van Leiden. De zorgverzekeraars in Nederland hebben CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) aangewezen als enige instituut dat momenteel de accreditatie mag uitvoeren.

Kijk op Studiepunten voor het aantal studiepunten dat per onderdeel van de propedeuse behaald dient te worden. Mocht je op grond van eerder afgesloten opleidingen een bepaald onderdeel hebben behaald en afgesloten, dan kun je voor dit onderdeel vrijstelling van het examen Propedeuse verkrijgen. Het onderdeel dient wel d.m.v. diploma of certificaat en een gewaarmerkt overzicht van de behaalde resultaten aangetoond te worden, incl. aantal ECTS. Tevens dient de commissie Vrijstelling Propedeuse inzicht te hebben in het curriculum (inhoud van het onderdeel).

Lessen volgen

Wanneer vrijstelling is verleend voor een onderdeel van de Propedeuse raden wij je aan de lessen van het betreffende onderdeel wél te volgen. Een herhaling van de kennis is meestal verhelderend, omdat je een tweede keer altijd meer en nieuwe zaken hoort. Daarnaast geven onze docenten les vanuit een andere visie dan alleen feitenkennis. Deze lessen zijn doorspekt van praktijkvoorbeelden, uitstapjes naar de complementaire geneeskunde, het dagelijkse leven en de ándere visie van de complementaire geneeskunde.

Volledige vrijstelling

De volgende opleidingen verschaffen volledige vrijstelling voor de Medische basiskennis (Propedeuse) en instroom in het eerste jaar van de beroepsopleiding Osteopathie of Mesologie.

 1. Manuele Therapie,
 2. Oefentherapie Cesar,
 3. Oefentherapie Mensendieck,
 4. Fysiotherapie,
 5. Ergotherapeut,
 6. Verpleegkunde HBO-V
 7. Geneeskunde

Andere opleidingen c.q.  cursussen kunnen wel voldoende ECTS bezitten voor de door Plato gehanteerde eisen MBK, maar niet voldoende voor volledige vrijstelling van de Propedeuse. De Propedeuse levert meer dan de MBK van Plato.

Verloop aanvraagprocedure vrijstelling propedeuse

 1. Print het formulier ‘aanvraag vrijstelling propedeuse’ uit. Vul de voorkant van het formulier in en onderteken je aanvraag. Maak desgewenst voor je eigen administratie een kopie van je aanvraag;
 2. Lever het formulier, met de gevraagde bijlagen, in bij het secretariaat Saiga: info@medische-basis.nl of stuur het op naar Saiga, Contactweg 145, 1014 BJ, Amsterdam. Het secretariaat stuurt je aanvraag door naar de commissie Vrijstelling-Propedeuse;
 3. De commissie Vrijstelling-Propedeuse controleert of je aanvraag compleet is. Zo nee, dan krijg je de aanvraag terug met het verzoek om ontbrekende gegevens aan te vullen. Zo ja, dan wordt je aanvraag op basis van de verstrekte gegevens beoordeeld;
 4. De commissie beslist binnen een termijn van acht weken over het verzoek, gerekend vanaf de datum waarop je complete aanvraag is binnengekomen bij het secretariaat. Tijdens het zomerreces (juli en augustus) kan deze termijn overschreden worden;
 5. De commissie noteert haar beslissing op het formulier. Het formulier gaat daarna terug naar het secretariaat;
 6. Het secretariaat archiveert het ondertekende formulier. Je ontvangt zelf een kopie voor je eigen administratie;
 7. Verleende vrijstellingen en goedgekeurde dan wel vervangende onderdelen worden in de database geregistreerd.
 8. Over de besluiten van de commissie Vrijstelling-Propedeuse wordt niet gecorrespondeerd.