De Opleiding Medische Basiskennis (MBK) heeft als doelstelling het bieden van een voorbereiding op een beroepsopleiding in de complementaire gezondheidszorg. Deze voorbereiding is gericht op:
  • Kennis van de medische basisvakken;
  • Wegwijs in de medische terminologie;
  • Kennis van de structuren en functies van het menselijk lichaam;
  • Praktische vaardigheden in het voelen en herkennen van structuren;
  • Kennisname van de geïntroduceerde vakken complementaire geneeskunde;
Deze voorbereiding is gericht op kennis van de medische basisvakken, kennis van de gedragsregels en de grenzen van de geneeskunde. Deze deeltijd MBK opleiding (22 dagen, 33 ECTS) biedt een zelfstandige opleiding die voldoet aan de MBK Plato eisen en die gevolgd kan worden bijvoorbeeld als vergroting van de medische basiskennis ten behoeve van het huidige werk of als noodzakelijke voorkennis voor het volgen van een andere opleiding.

Maatschappelijke doelstelling

De SAIGA stelt zich ten doel de opleiding medische basiskennis zodanig te ontwikkelen, dat zij een breed maatschappelijk nut dient.
De opleiding kan ook als zelfstandige opleiding worden gevolgd, om zo de medische basiskennis te vergroten voor je huidige werkkring of andere opleiding.

Niveau van de propedeuse

Gedurende de propedeuse wordt de student opgeleid in de medische basisvakken tot op het niveau van HBO-onderwijs. Het zelfstandig leren van de student staat centraal. Daarvoor biedt de opleiding gedifferentieerde werkvormen binnen een servicegerichte onderwijsorganisatie aan.

Kwaliteit onderwijs

Het onderwijs aan de SAIGA is kwalitatief getoetst aan de eisen die de wet-BIG in Nederland aan onderwijs in de gezondheidszorg stelt. De SAIGA toetst zichzelf en laat zich toetsen in een continue kwaliteitscyclus, mede gerelateerd aan de beroepsverenigingen en register in de Mesologie en Osteopathie.

De opleiding medische basiskennis aan de Saiga is officieel geaccrediteerd bij CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs, een registerorganisatie onder de hoede van Lloyds Rotterdam) en voldoet daarmee aan de Plato eisen die aan MBK opleidingen worden gesteld.